STREETSTAR VÄRDEGRUND, UPPFÖRANDEKOD OCH WHISTLEBLOWER-POLICY

1 Inledning

Streetstars värdegrund, uppförandekod och whistleblower-policy riktar sig till alla medlemmar i Streetstar och alla som deltar på eller på annat sätt är engagerade i Streetstar och tar sikte på hur individen ska agera inom ramen såsom medlem i Streetstar och som funktionär, ledare, deltagare och publik på Streetstars events (”Medlemmar”, ”Funktionär”, ”Ledare”, ”Deltagare” och ”Publik”).

2 Streetstar värdegrund

Streetstar är en ideell förening och samlingsplats för urbana kulturupplevelser och möten mellan ungdomar i Sverige och ifrån hela världen. Vi verkar för att ge ungdomar en möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor, förverkliga sig själva och bygga sunda värderingar med bas i demokrati, respekt, jämställdhet och jämlikhet. Om vi ger ungdomar en möjlighet att mötas i kultur och lär dem att våga ta plats och utveckla sin hela kreativa kapacitet med dans och musik som instrument och språk kan vi bidra till att dessa ungdomar blir starka individer med goda demokratiska värderingar. Vi tar starkt avstånd från all form av diskriminering, trakasserier och övergrepp. Streetstars fundament är jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet för alla och vårt mål är att skapa en fördomsfri och säker dans och kulturscen där alla är välkomna och där alla känner sig trygga oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, eller funktionsnedsättning.

Detta innebär att;

·        Streetstar har nolltolerans mot sexuella trakasserier.

 

·        Streetstar tar helt avstånd ifrån trakasserier och personer som handlar kränkande       mot andra individer.

 

·         Streetstar står för allas lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning,       ålder, eller funktionsnedsättning.

 

·        Streetstar står för allas lika värde och allas rätt i samhället.

2. Uppförandekod

2.1  Streetstar accepterar inte någon form av diskriminering eller trakasserier. Streetstars värdegrund och alla människors lika värde måste respekteras i alla sammanhang och ingen Medlem, Funktionär, Ledare, Deltagare eller Publik får bryta mot dessa principer.

2.2 Alla människors rätt till sin egen kropp, integritet och liv måste respekteras och ingen Medlem, Funktionär, Ledare, Deltagare eller Publik får någonsin inkräkta på dessa.

2.3 Alla lagar måste följas. Alla misstankar om brott kommer polisanmälas.

2.4 Alla Streetstars evenemang är drogfria. Alkohol får endast förtäras på särskilda evenemang under förutsättning att personerna som intar alkohol lagligen får göra så samt att lokalen vilken sådant sker i har serveringstillstånd.

2.5 All Streetstars verksamhet ska genomföras i enlighet med Streetstars miljöpolicy.

3. Whistleblower-policy

3.1 För det fall att Medlem, Funktionär, Ledare, Deltagare eller Publik misstänker att det föreligger (i) brott mot Streetstars värdegrund och/eller uppförandekod, (ii) brott mot lag, eller (iii) annan oegentlighet kan Medlem, Funktionär, Ledare, Deltagare eller Publik anmäla detta till skyddsombud@streetstar.se. Anmälan kan även alltid ske till styrelsen, enskild styrelseledamot eller en ledare på plats på Streetstars evenemang. Anmälan kan ske skriftligen eller muntligen.

3.2 Det är strängt förbjudet med någon form av repressalier gentemot en Medlem, Funktionär, Ledare, Deltagare eller Publik som anmält misstanke om oegentligheter enligt 3.1 ovan.

3.3 Efter att en händelse rapporterats enligt ovan kommer Streetstar att utreda omständigheterna i syfte att undersöka om det som rapporterats kan styrkas. Om det som rapporterats kan styrkas kommer Streetstar att vidta lämpliga disciplinära åtgärder beroende på hur allvarlig händelsen är och omständigheterna i det enskilda fallet. Exempel på sådana åtgärder är att det sker en utdelning av varning, att uppdraget avslutas i förtid eller att personen i fråga blir utesluten ur organisationen.

Ovan gäller inte misstanke om brott mot lag då alla sådana misstankar omgående ska anmälas till polisen för utredning och Streetstar i sådant fall inte företar någon egen utredning i ett första skede.

Om du som rapporterat upplever att du behöver stöd eller vägledning från ansvariga inom Streetstar i samband med, eller efter, rapportering finns den möjligheten via vårt skyddsombud.

4. Ändringar

Denna policy kan ändras genom beslut på föreningsstämma.